ചരട്

kaalththala

അങ്ങ് കാല്‍ത്തള ധരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

ഞാന്‍ ഇപ്പോഴും ഒരു ജീവന്‍രക്ഷാ യന്ത്രത്തിന്‍റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. ധ്യാനലിംഗ പ്രതിഷ്ഠക്കുശേഷം എന്‍റെ ചില നാഡികള്‍ പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമായി. മറ്റുള്ളവരില്‍ക്കൂടിയാണ് ഞാന്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നത്. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍