ചക്രങ്ങള്‍

agna

ആജ്ഞാ ചക്രം – നിറങ്ങള്‍ക്കതീതമായ വ്യക്തത

ഏഴു ചക്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരമ്പരയിൽ, ആജ്ഞാചക്രത്തെക്കുറിച്ചും, അതിന്‍റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും, വൈരാഗ്യാവസ്ഥയുമായി അതിനുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും, ഇഷ യോഗ സെന്‍ററുമായി അതിനുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് സദ്ഗുരു ഇവിടെ വിവരിക്കുന് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
manipura-chakram

മണിപൂര ചക്രം – പരിപാലന കേന്ദ്രം

ശരീരത്തിന്‍റെ പരിപാലനത്തിന് അത്യാവശ്യമായ മണിപൂരം അഥവാ മണിപൂരകത്തെക്കുറിച്ച് സദ്ഗുരു സംസാരിക്കുന്നു. മണിപൂരത്തെ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചു സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആയോധന കലകളിൽ അതിനുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും ശ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Anahata_2-1090x614

അനാഹത ചക്രം – അനാഹതയെന്ന സാധ്യതയും അപകടങ്ങളും

അനാഹത ചക്രത്തിൽ ആറ് ചക്രങ്ങളാണ് സന്ധിക്കുന്നത് – താഴെയുള്ള മൂന്നും, മുകളിലുള്ള മൂന്നും. അനാഹത ചക്രത്തിന്‍റെ മേഖലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന്‍റെ സാധ്യതകളും, അപകടങ്ങളും വിവരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ മേഖല അത്ഭുതകരമായ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍