ഗ്രാമോത്സവം

communal-harmony

സാമുദായിക ഐക്യത്തിനായി കായിക മത്സരങ്ങള്‍

ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ ആവേശത്തോടെ ഗ്രാമീണരെ ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടു വരാന്‍ കായിക മത്സരങ്ങള്‍. ഉരുണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കല്ലിൽ പച്ചപിടിക്കില്ല എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ അതിനു പകരം ഒരു പന്തായാലോ? കഴിഞ്ഞ പതിനാലു വര്ഷങ്ങളായ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍