ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം

brahmachari

ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥന്‍… എന്താണ് വ്യത്യാസം?

വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത്, സ്‌ത്രീയും പുരുഷനും പരസ്‌പരം പങ്കിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്‍റെ തുടക്കമാണ്. പക്ഷേ ഒരാള്‍ മറ്റൊരാളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്‌ ജീവിക്കാം എന്നു കരുതുന്നതാണ്‌ പ്രശ്‌നം ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍