ഗൂഢവിദ്യ

desire

ഗൂഢക്രിയകള്‍ വഴി വസ്തുക്കള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനാകുമോ?

വസ്തുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കാനും അപ്രത്യക്ഷമാക്കാനും ഗൂഢവിദ്യയിലൂടെ സാധിക്കും. വസ്തുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പൂര്‍ണ്ണമായും സൃഷ്ടി എന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ, ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍