ഗുരു

mata-pita-guru-daivam

മാതാ, പിതാ, ഗുരു, ദൈവം – എന്താണതുകൊണ്ട് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്?

മാതാവില്‍ നിന്നും പിതാവും ഗുരുവും ദൈവവും വരെ. എന്താണിതു കൊണ്ട് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്? സദ്ഗുരു വിവരിക്കുന്നു. സദ്ഗുരു :- മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നു പറയുമ്പോള്‍ അവര്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അച്ഛന്‍, അമ്മ, ഗുരു,... ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
guru

ഗുരുവിന്‍റെ കടമ

“ഗുരുവെന്നാല്‍, ആ വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോള്‍ തന്നെ മനസ്സില്‍ ഊര്‍ജ്ജപ്രവാഹമുണ്ടാവണം. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സാന്നിദ്ധ്യംതന്നെ ഉല്ലാസപ്രദമാവണം’ എന്നെല്ലാമാണോ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്കില്‍തെറ്റിപ്പോയി. വികാരവിജ്രംഭിതനാക് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
guru parampara

പൌരാണിക യോഗ : ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര

പൌരാണികയോഗയെ അതിന്‍റെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ രൂപത്തില്‍ തന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാന്‍ ഈശ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്റ്റുഡിയോ യോഗയോ, പുസ്തക യോഗയോ, അതുപോലെതന്നെ, യോഗയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഇന്ന് ലോകമെമ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍