ഗര്‍ഭധാരണം

lady finger

വെണ്ടക്കായ കുറുമ

ഗര്‍ഭം ധരിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വെണ്ടക്ക വിശേഷിച്ചും നല്ലതാണ്. ഇതില്‍ ധാരാളം ഫോളിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്. (Folate) ഫോലെറ്റ് ഗര്‍ഭധാരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു, ഭൂണത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയെ സഹായിക്കുന്നു, ഗര്‍ഭം അലസാനുള്ള സാദ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍