ഗണപതി

ravana

അഹന്ത നാശത്തിലേക്കുള്ള വഴി തെളിക്കും.

രാവണന്‍ വലിയ ശിവഭക്തനായിരുന്നു, ഭക്തിയുടെയും സമര്‍പ്പണത്തിന്റെയും മൂര്‍ത്തീമദ് ഭാവമായിരുന്നു. കഠിന താപസനും മഹായോഗിയും ആയിരുന്നു. ഇതിനോടെല്ലാമൊപ്പം മഹാ അഹങ്കാരിയുമായിരുന്നു. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍