ക്ഷോഭം

anger

ക്ഷോഭത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ ഉള്ളില്‍ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന മൃഗത്തിന് അപ്പോഴപ്പോള്‍ കരുണ, മാപ്പ്, നന്ദി തുടങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങള്‍ അണിയിച്ച് നിങ്ങള്‍ പുറത്ത് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നു. ഇതില്‍ എന്താണു മേന്മയാനുള്ളത്? സഹജീവിയേക്കാളും നിങ്ങള്‍ ഉയരത്തിലാണെന ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍