കൊടുക്കല്‍-വാങ്ങല്‍

friendship

സൗഹൃദം – ജീവിതവുമായി പറ്റിച്ചേര്‍ന്നു കിടക്കുന്ന ഒരേട്

സൌഹൃദങ്ങളുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിച്ചു വരുന്നതല്ലാതെ സൌഹൃദത്തിന്റെ ആത്മാര്‍ത്ഥത നഷ്ട്പ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ സൌഹൃദത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം എന്താണ്? അതുകൊണ്ടെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
16.1 - Life – Isn’t it just give and take

ജീവിതം … അത് വെറും കൊടുക്കലും വാങ്ങലും തന്നെയല്ലേ ?

ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ പലതരത്തിലും പലതലത്തിലുമായി ഓരോരോ ഇടപാടുകള്‍ ഓരോ നിമിഷവും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ അറിവോടെയും അറിവില്ലാതെയും, തുടര്‍ച്ചയായി, രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മില്‍, സംസ്‌കാരങ്ങള്‍ തമ്മില്‍, വ്യക്തികള്‍ തമ്മില്‍. ന ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍