കൃഷ്ണന്‍

mahabharat

മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് രസകരമായ ചില വസ്തുതകള്‍

വേദവ്യാസനാല്‍ വിരചിതമായ മഹാഭാരതം പാണ്ഡവ/കൗരവന്‍മാര്‍ തമ്മില്‍ കുരുക്ഷേത്രത്തില്‍വെച്ച് നടന്ന മഹായുദ്ധത്തിന്‍റെ വിവരണമാണ്. ആദ്യകാലങ്ങളില്‍ “ജയ” എന്ന പേരിലാണ് അതറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. വേദവ്യാസന്‍റെ രണ്ടു ശിഷ്യന്‍മ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍