കുണ്ഡലിനി

breathe

ശിവയോഗി

ബില്‍വായുടെ മരണം ഉറപ്പായ അവസ്ഥയിലാണ്‌ അയാള്‍ക്ക്‌ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായത്‌. ആ ശ്വാസനിരീക്ഷണം അതി തീവ്രമായ അനുഭവമായിരുന്നു. അതേ തീവ്രതയോടെയുള്ള സാധനയാണ്‌ സംയമയില്‍ സദ്ഗുരു പകര്‍ന്നു തരുന്നത് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍