കുട്ടിക്കാലം

childhood jaggi

ജഗ്ഗിയുടെ സ്കൂള്‍വിദ്യാഭ്യാസവും കോളേജ് ജീവിതവും

അമ്പേഷി: അങ്ങ് ഞങ്ങളെപ്പോലെ ജനിച്ചുവെങ്കിലും തികച്ചും വ്യത്യസ്തനും ഞങ്ങളെക്കാള്‍ വളരെ മുന്‍പിലുമാണ്. അങ്ങയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെപ്പറ്റി ഒന്നു വിശദീകരിക്കാമോ? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍