കുടുംബം

what-makes-a-home

എന്താണ് ഒരു വീടിനെ വീടാക്കുന്നത്

വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓര്‍മ്മകളാണ് സദ്ഗുരു ഇന്ന് നമ്മോടു പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഒരു പാര്‍പ്പിട സ്ഥലത്തെ വീടാക്കിമാറ്റുന്ന ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ഒരു ഗൃഹം, അതില്‍ പാര്‍ക്കുന്ന ഗൃഹസ്ഥന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഭാവത്തെക്കുറിച ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
spouse-and-sadhana

ജീവിതപങ്കാളിയും സാധനയും – എങ്ങനെ സംഘര്‍ഷം ഒഴിവാക്കാം

ഒരു ആത്മീയ സാധകന്‍റെ ജീവിതപങ്കാളി സാധനയെ സഹായിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ സംഘര്‍ഷം അനിവാര്യമാണെന്ന് തോന്നും. ആത്മീയ സാധനകള്‍ ജീവിതപങ്കാളിക്ക് ഗുണകരമാക്കിയാല്‍ സ്വാഭാവികമായി അവരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്ന് സദ്ഗുരു വിവരിക്കുന്നു. ചോദ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍