കാശി

kashi-01

കാശിയിലെ സപ്തര്‍ഷി ആരതി

ആ നഗരത്തിന്‍റെ ചില നിർമ്മിതികൾ ശാസ്ത്രത്തിലധിഷ്ഠിതമാണ്. പുരാതനകാലത്തെ കാശിയല്ല ഇന്നത്തെ കാശി . നാശോന്മുഖവും, വൃത്തി ഹീനവുമാണ് ഈ നഗരം ഇന്ന് . കൂടാതെ നഗരത്തിന്‍റെ ആസൂത്രണവും താറുമാറായിരിക്കുന്നു കാശിയുടെ കേന്ദ്രം ഒരു... ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
kashi

കാശി – ആദിയോഗിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നഗരം

കാശിയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ മനുഷ്യവാസമുള്ള നഗരം .. മാർക്ക് ട്വൈൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ,”ബനാറസ് ചരിത്രത്തെക്കാൾ പഴയതാണ് ; പാരമ്പര്യത്തേക്കാൾ പുരാതനമാണ് , ഇതിഹാസങ്ങളേക്കാൾ പ്രാചീനമാണ്.കണ്ടാലോ ഇവയെല്ലാം കൂട്ട ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
kashi

അനശ്വരമായ കാശി

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രഹസ്യമെന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ യോഗികള്‍ക്ക് ഒരുള്‍പ്രേരണ - തങ്ങള്‍ക്കും ഇതുപോലെ ഒരു പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കണം. അവര്‍ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ഉപകരണം സ്ഥാപിച്ചു, ഒരു മനുഷ്യന്‍റെ ആകാരത്തില്‍, ഒരു നഗരത്തിന്‍റെ ആകാരത്തില്‍ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
kashi

കാശി – ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത നഗരം

കാശി നഗരം നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഊക്കനൊരു മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ മാതൃകയിലാണ്; അതി ബൃഹത്തായ പ്രപഞ്ച തത്വവുമായി കൂട്ടിയിണക്കുംവിധം. അങ്ങനെയാണ് "കാശിയില്‍ ചെന്നാല്‍ എല്ലാമായി" എന്ന വിശ്വാസം വേരുറച്ചത്. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍