കാളി

praarthanaaniratata

പ്രാര്‍ത്ഥനാനിരതത എന്ന ഗുണവിശേഷം

ഗുരുവിന്‍റെ സന്ദേശവാഹകനായി ലോകമെമ്പാടും സഞ്ചരിച്ച് അനേകായിരങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍റെ പ്രാര്‍ത്ഥനാനിരതമായ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച്. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍