കാര്യക്ഷമത

work-efficeincy

ജോലിസ്ഥലത്തെ കാര്യക്ഷമത കൂട്ടാന്‍ യോഗയും ധ്യാനവും

ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളെയും ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു സര്‍വ്വേ നടത്തിയപ്പോള്‍ അവര്‍ എട്ടുമണിക്കൂര്‍ സമയം ജോലി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂര്‍ സമയം മാത്രമേ അവരുടെ കഴിവുകള്‍ പുറത്തുവരുന്നുള്ളൂ എന്ന് അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞു. പേന എടുക്ക ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍