കായികം

sports

ഒരു കളിക്കു തയ്യാറാണൊ?

ഈ ലേഖനത്തില്‍ സദ്ഗുരു ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്നത് കളികളേയും കായിക വ്യായാമങ്ങളേയും കുറിച്ചാണ്. ജീവിതത്തില്‍ വലിയ പരിവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഇതു രണ്ടിനുമാകും. സദ്ഗുരു: (are you game?) ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു സാധാരണ പ്രയോഗമാണിത്. അതിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം ഏറ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
game

ശാരീരികാരോഗ്യത്തിന് കായികവിനോദങ്ങള്‍

ശാരീരികമായ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രധാനമായും വേണ്ട ഒരു ഘടകമാണ് കായികവിനോദങ്ങള്‍. ചെറുപ്പത്തില്‍ ഞാന്‍ കളിക്കാത്ത കളികള്‍ ഇല്ല. കയറില്‍ പിടിച്ച് മുകളിലേക്കു കയറും, ശരീരം വളച്ച് ചെയ്യുന്ന ജിംനാസ്റ്റിക്സ്, മുഷ്ടിയുദ്ധം, കബടി, ബാഡ്മി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
rural-sports

ജീവിതമെന്ന ആഘോഷം

ഇന്ത്യയില്‍ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ആഘോഷമാണ്. ഈ നാടിന്‍റെ സവിശേഷതയാണത്. തുടര്‍ച്ചയായ ആഘോഷങ്ങളുടെ സംസ്ക്കാരം. നിലമുഴുവാന്‍ ഒരു ദിവസം. അതും ഒരു ആഘോഷം. അതിനടുത്ത ദിവസം കളപറിയ്ക്കല്‍ ഉത്സവമായി. പിന്നെ വിളവെടുപ്പ് എന്ന... ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍