കാമം

Emotions

വികാരങ്ങള്‍ക്കും ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കുമെതിരെ പോരടിക്കേണ്ടതില്ല

നമ്മളില്‍ പലരും പലപ്പോഴും തീവ്രമായ വികാരങ്ങള്‍ക്കും ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കും അടിമപ്പെട്ടുപോകാറുണ്ട്. അവയോടു പോരടിക്കാന്‍ നില്‍ക്കുന്നത് പാഴ്വേലയാണ്. നമ്മള്‍ ചെയ്യേണ്ടത്, അവയെ നേരായ മാര്‍ഗത്തിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വിടുകയാണ്. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍