കഷ്ടത

suffering

ലോകത്തില്‍ ഇത്രയധികം കഷ്ടത എന്തു കൊണ്ടാണ്

ചോദ്യകര്‍ത്താവ്: സദ്ഗുരു, സൃഷ്ടി കുറ്റമറ്റതാണെങ്കില്‍, സ്രഷ്ടാവ് വളരെ നല്ല ജോലിയാണ് നമ്മില്‍ ചെയ്തതെങ്കില്‍, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തില്‍ ഇത്രയധികം കഷ്ടത ഉള്ളത്? ഇവിടെ നിലനില്ക്കണമെങ്കില്‍ ആരുടെയെങ്കിലും സഹാനുഭൂതിയെ ആശ്രയി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍