കര്‍മ്മപാശം

death-1

മരണമടുത്ത ഒരാളെ മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കാനാകുമോ?

കര്‍മ്മഫലം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ "ഞാന്‍" ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്, സ്വാഭാവികമായ ലയനത്തിന് ഏറ്റവും യോജിച്ച സമയം, പുതിയ കര്‍മ്മങ്ങളുടെ ചുരുള്‍ നിവരാന്‍ ഇനിയും സമയമുണ്ട് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍