കര്‍ണാടക സംഗീതം

07.1 – Everything is music

എല്ലാം സംഗീതമയം

സംഗീതം... കേവലം ഉല്ലാസം എന്നതിനുപരി പരിണാമത്തിന്റെ ഒരുപാധിയായിട്ടാണതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത്, ആത്മീയസാധനയുടെ ഉപാധിയായി. ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതവും കര്‍ണാടക സംഗീതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, വിശേഷിച്ചും അതിന്റെ സ്വരഭാവതലങ്ങളെകുറിച ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍