കരുതിവയ്ക്കല്‍

enough-of-earning

സമ്പാദിച്ചുകൂട്ടിയതു മതി, ഇനി ജീവിക്കാന്‍ തുടങ്ങൂ .

ദീര്‍ഘ കാലത്തേക്കുള്ള കരുതിവെപ്പുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ബാക്കിയുള്ള സമയം എല്ലാവര്‍ക്കും ഗുണമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍, തനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാനായി മാറ്റി വെക്കൂ. അങ്ങിനെ ചെയ്യുമ്പോള്‍ നമ്മളില്‍ സ്വാഭാവികമ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍