കഠിനമായ പരിശ്രമം

success

വിജയം വാതിലില്‍ മുട്ടുന്ന സമയം

കളികളില്‍പോലും വിജയം ലക്ഷ്യമാക്കി അസ്വസ്ഥരായി കളിക്കുന്ന ടീമാണ് തോല്‍ക്കുന്നത്. ആസ്വദിച്ചു കളിക്കുന്നവര്‍ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മനസ്സു ശാന്തമായി സൂക്ഷിക്കൂ. ശരീരം താനേ വേഗതയോ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
man-of-success

വിജയം വാതിലില്‍ മുട്ടുന്ന സമയം

വിജയം വാതിലില്‍ മുട്ടുന്ന സമയം കളികളില്‍ പോലും വിജയം ലക്ഷ്യമാക്കി അസ്വസ്ഥരായി കളിക്കുന്ന ടീമാണ് തോല്ക്കുന്നത്. ആസ്വദിച്ചു കളിക്കുന്നവര്‍ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മനസ്സു ശാന്ത ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍