കടിഞ്ഞാണ്‍

hatha yoga

യോഗാഭ്യാസംകൊണ്ടു മനസ്സിനെ കടിഞ്ഞാണിടാനാകുമോ?

നമ്മള്‍ എന്തിനെയാണോ തടയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്‌, അതുതന്നെയാണ്‌ മനസ്സിനുള്ളിലേക്ക് ഊഴ്‌ന്നിറങ്ങി വരുക. മനസ്സിന്‍റെ പ്രകൃതം അതാണ്‌, മനസ്സിന്‍റെ പൊതു സ്വഭാവമതാണ്. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍