കടമ

family-responsible

കടമ എന്ന ചിന്ത ഉപേക്ഷിക്കുക

ചെറുപ്രായം മുതല്‍ക്കുതന്നെ മറ്റുള്ളവര്‍ നിങ്ങളില്‍ ചുമതലാബോധം വളര്‍ത്തുന്നു. മകനു വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കേണ്ടത് പിതാവിന്‍റെ ചുമതല, പ്രായമായ പിതാവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടത് മകന്‍റെ ചുമതല, വിദ്യാര്‍ത്ഥിയെ തയാറെടുപ്പിക്കേണ്ടത് അധ്യ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍