കക്ഷിരാഷ്‌ട്രീയം

religions

മതങ്ങളോടുള്ള സമീപനം

മതത്തെ ഒരു വിശ്വാസം മാത്രമായിട്ടു കാണുകയല്ല, മറിച്ച്‌ ഒരു മാനസിക അനുഭവമായിട്ടറിയുക എന്നതായിരിക്കണം ലക്ഷ്യം. ഏതൊരു മാര്‍ഗം മനുഷ്യന്‍ സ്വീകരിച്ചാലും അത്‌ മനുഷ്യ വര്‍ഗത്തിന്‍റെ പുരോഗമനത്തിനുള്ളതായിരിക്കണം. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍