ഓഹരിവിപണി

sharemarket

ഓഹരിവിപണിയിലെ തകര്‍ച്ച

“ആകെ കിട്ടിയത് 1000 ഡോളര്‍. അതില്‍ 100 നിങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ടു ഡോളര്‍ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയ ആള്‍ക്ക് ബാക്കി 898 ഡോളര്‍ എനിക്കും, എങ്ങനെയുണ്ട് എന്‍റെ കച്ചവടം?” ഇതാണ് ഓഹരി വിപണി. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍