ഓം

Aum

മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് ശബ്ദത്തെ ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുമോ?

ആ, ഊ, മ്, ഈ മൂന്നു ശബ്ദങ്ങള്‍ ഒന്നിച്ചുപയോഗിച്ചാല്‍ എന്ത് കിട്ടും? 'ഓം'. ഓം എന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്‍റെ ചിഹ്നമല്ല ചിലര്‍ അതിനെ അത്തരത്തില്‍ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അസ്തിത്വത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാന ശബ്ദമാണ് 'ഓം'. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍