ഓംകാര ജപം

Aum chanting

‘ഓം’ കാര ജപത്തിന്റെ പ്രയോജനം

ഓംകാര ജപത്തില്‍ പരിശീലനം നേടിയവര്‍ - ഹൃദയ സ്പന്ദനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും കാര്യക്ഷമതയിലും അവര്‍ വളരെയധികം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി കണ്ടു. അവര്‍ കൂടുതല്‍ ശാന്തരായും സന്തോഷവാന്മാരുമായി കാണപ്പെട്ടു. അവരുടെ ഏകാഗ്രതയും കാര്യമായി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍