ഒരു കര്‍മ്മം

oru-karmmam-randu-shariiram

ഒരാളുടെ കര്‍മ്മം രണ്ട് ശരീരങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റെടുക്കാനാവുമോ?

ഒരു ഗര്‍ഭപാത്രത്തിലൂടെ ജനിക്കുക, വളര്‍ന്ന് സാധനകള്‍ ചെയ്യുക, ഇതിനൊന്നും ഞാന്‍ തയ്യാറല്ല. എനിക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രജ്ഞയുണ്ടെങ്കില്‍ ഞാന്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ വിട്ടിട്ടു പോവുന്ന വളര്‍ച്ചയെത്തിയ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിനായി കാത്തിരിക്കും ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍