ഏണിയും പാമ്പും

ഏണിയും പാമ്പും

ഏണിയും പാമ്പും

ജീവിതം ഒരു ``ഏണിയും പാമ്പും” കളിയാണ്‌. മുജ്ജന്മ സത്കര്‍മ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി എളുപ്പത്തില്‍ ഏണി കയറാന്‍ സാധിക്കുന്നു. ഏണി കയറി കഴിഞ്ഞാല്‍ ആളുകള്‍ ആഹ്ലാദത്തില്‍ മതിമറന്നുപോവുന്നു. സൌഭാഗ്യങ്ങളില്‍ മതിമറന്നു മടിയന്മാരായി തീരുന് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍