ഊര്‍ജരൂപം

Knowledge

ജ്ഞാനത്തിന്‍റെ ഉറവിടം എവിടെയാണ്?

അമ്പേഷി: സദ്‌ഗുരു, ഒരിക്കലും തീരാത്ത ജ്ഞാനത്തിന്‍റെ ഉറവിടമാണ് അങ്ങ്. ഇതെല്ലാം അങ്ങയുടെ തലച്ചോറില്‍ നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണോ, അതോ അപ്പപ്പോള്‍ എവിടുന്നെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നതാണോ? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍