ഉള്‍ക്കൊള്ളല്‍

Anger

കോപം കര്‍മ്മമല്ല, ചൂണ്ടുപലക മാത്രമാണ്‌

കോപം മാത്രമായി നിന്നാല്‍ അതൊരു കര്‍മ്മമാകുന്നില്ല, എന്നാല്‍ ബഹിഷ്‌കരണമാണ്‌ വലിയ കര്‍മ്മം. കോപം പുറത്തു വരുന്നത്‌ ഈ ബഹിഷ്‌കരണം കൊണ്ടാണ്‌. കോപം കര്‍മ്മമല്ല, ചൂണ്ടുപലക മാത്രമാണ്‌. ഉദ്ദേശം ഒരു വലിയ കര്‍മ്മമാണ്‌. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍