ഉറക്കം

sleep-restfulness

ശരീരത്തിന് വിശ്രമമാണ് ആവശ്യം, ഉറക്കമല്ല.

രാത്രിയിലെ നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തിന് പ്രഭാതത്തിലെയും സായാഹ്നത്തിലെയും അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ചില വ്യത്യാസങ്ങള്‍ ഉണ്ട് . ഇന്നുരാത്രി നിങ്ങള്‍ നന്നായി ഉറങ്ങിയില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ. നാളെ പ്രഭാതം അത്ര സുഖകരമായിരിക്കുകയില്ല. ഈ വ്യത്യാസം ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
sleep how much

ഉറക്കം… എപ്പോള്‍, എത്ര നേരം?

രാത്രി നേരാംവണ്ണം ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കില്‍, ദിവസം മുഴുവന്‍ ഉന്മേഷരഹിതമായിരിക്കും. അപ്പോള്‍, ഉറങ്ങിയൊ ഇല്ലയോ എന്നതല്ല പ്രധാനം, നന്നായി അലസലില്ലാതെ ഉറങ്ങുവാന്‍ സാധിച്ചുവൊ എന്നതാണ്‌. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
sleep

ഉറക്കം… എപ്പോള്‍, എത്ര നേരം?

രാത്രി നേരാംവണ്ണം ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കില്‍, ദിവസം മുഴുവന്‍ ഉന്മേഷരഹിതമായിരിക്കും. അപ്പോള്‍, ഉറങ്ങിയൊ ഇല്ലയോ എന്നതല്ല പ്രധാനം, നന്നായി അലസലില്ലാതെ ഉറങ്ങുവാന്‍ സാധിച്ചുവൊ എന്നതാണ്‌. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
05.1 - Superstitions(On sleep)

അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍

സാധാരണ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന പല ആചാരങ്ങള്‍ക്കും പിന്നില്‍ യുക്തിക്കധിഷ്ടിതമായ വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട്. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള, മുതു മുത്തശ്ശന്മാര്‍ മുതല്‍ തെറ്റാതെ ആചരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ചില വിശ്വാസങ്ങള്‍ക്കു പ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍