ഉയരങ്ങള്‍

reach-as-high-as-you-can

കഴിവിനനുസരിച്ചുള്ള ഉയരങ്ങള്‍ മതി

നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ തുള്ളി രക്തവും, ഞരമ്പും, ദശയും, എല്ലും ആ അശുദ്ധത്തില്‍ നിന്നല്ലേ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? ഒരു സ്ത്രീയെ അശുദ്ധ എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അവളില്‍നിന്നും ഉദ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടവര്‍ അവളേക്കാളും അശുദ്ധരായിരി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍