ഉപാധികളില്ലാത്തത്

love all

സ്നേഹത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില്‍ നിങ്ങളേക്കാള്‍ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം, നിങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തെയാകെ മാറ്റുന്നു. അവനവനിലുള്ള എന്തോ ഒന്ന് അവിടെ വീണുപോകുന്നു, നഷ്ടമാവുന്നു. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍