ഉപബോധമനസ്സ്

സ്വപ്നവും തന്ത്രയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

സ്വപ്നവും തന്ത്രയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

എന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍, ഒരാള്‍ കാണുന്ന സ്വപ്‌നങ്ങളില്‍ തൊണ്ണൂറു ശതമാനവും അയാളുടെ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളാണ്‌. ജീവിതത്തില്‍ സഫലീകരിക്കാനാകാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ അയാള്‍ സ്വപ്‌നത്തില്‍ അനുഭവിച്ച്‌ സാഫല്യമടയുന്നു.   ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍