ഉജ്ജൈന്‍

mahakumbhmela

മഹാകുംഭമേള

ഉജ്ജൈനില്‍ കുംഭമേളക്കു സമയമായിരിക്കുന്നു. സദ്‌ഗുരു ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിന്‍റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങള്‍ ഇവിടെ ചര്‍ച്ചചെയ്യുകയാണ്. ലക്ഷകണക്കിന് ആളുകള്‍ ഒന്നുചേരുന്ന കുംഭമേളയുടെ പ്രധാന്യവും അദ്ദേഹം ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍