ഈഷാ ഇന്‍സൈറ്റ്

insight

മഹത്തായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പടുത്തുയര്‍ത്താന്‍ എടുക്കേണ്ട മുന്‍കരുതലുകള്‍

സംഘടനയെ അല്ലെങ്കില്‍ സ്ഥാപനത്തെ ഒരിക്കലും ഒരു ജഡവസ്തുവായി കാണരുത്. നിശ്ചലവും നിര്‍ജീവവും ആയ ഒന്നല്ല തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം എന്ന ധാരണ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍