ഈഷാ ഇന്‍സൈറ്റ്

isha-insight

നിങ്ങളുടെ സംരംഭക പ്രാവീണ്യം കണ്ടെത്തുക

നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്ന ഒരു സംരംഭകന്‍റെ പ്രത്യേക കഴിവുകൾ, ഉൾകാഴ്ച എന്തുകൊണ്ടാണ് ആശയങ്ങളുടെ ആകത്തുകയെക്കാൾ പ്രാധാന്യം നേടുന്നത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വാസ്ഥ്യം നൽകുന്ന ദീർഘ കാല പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ട വിധം, ജീവിതത്തിന്‍റെ എല് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
insight

മഹത്തായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പടുത്തുയര്‍ത്താന്‍ എടുക്കേണ്ട മുന്‍കരുതലുകള്‍

സംഘടനയെ അല്ലെങ്കില്‍ സ്ഥാപനത്തെ ഒരിക്കലും ഒരു ജഡവസ്തുവായി കാണരുത്. നിശ്ചലവും നിര്‍ജീവവും ആയ ഒന്നല്ല തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം എന്ന ധാരണ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍