ഈഷാംഗാ 7%

Rainbow

ഈഷാംഗാ 7% – സദ്‌ഗുരുവുമായി ഒരു പങ്കാളിത്തം

നിങ്ങളെക്കാള്‍ എത്രയോ മടങ്ങു വലുതായ എന്തിനെയോ ഒന്നിനെ നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെയും ഭാഗമാകാനുള്ള അനുവാദം നല്‍കുകവഴി നിങ്ങളാരാണ് എന്ന കടമ്പ പൊളിച്ചെറിയുവാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ലളിതമായ ഒരുപകരണം ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍