ഈശ്വരാനുഗ്രഹം

a power beyond

യുക്തിക്കതീതമായ ശക്തി… ഞാനതറിയുന്നു!

ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ്. എന്റെ കഴിവിനുമപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ശക്തി എന്നെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നുവെന്ന് ചില പ്രത്യേക സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുമ്പോള്‍ എനിക്കനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. എന്താണ് അതിന്റെ അര്‍ത്ഥം? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍