ഇന്‍സൈറ്റ്

women-leadership

നേതൃ സ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകള്‍: സദ്ഗുരുവും ദിലീപ് ചെറിയാനും സംസാരിക്കുന്നു

ഇൻസൈറ്റ് ചോദ്യ – ഉത്തര പരമ്പരയിൽ ഈ ലേഖനത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നിർമാണ മേഖലയിൽ നേതൃ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സദ്ഗുരുവും ദിലീപ് ചെറിയാനും സംസാരിക്കുന്നു. ഇൻസൈറ്റ് 2012 ലെ പ്രതിനിധികൾ 2013 ജൂൺ 22... ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍