ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

06.1 - The biggest fortune is that you are Alive

ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു തന്നെയാണേറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം!

ഇതു വരെയുള്ള ജീവിതം നിരാശാജനകമായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായത്തില്‍ കഴിയുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും. ജീവിതത്തിലെ താളപ്പിഴകളെ അധികം പേരും വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങളായി കാണുന്നു. അതിനുപകരം അവയെ അവസരങ്ങളായി കാണാന്‍ നമുക്കവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍