ഇന്ത്യ

what-it-takes-to-transform-a-nation

രാജ്യത്ത് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാന്‍ എന്താണു വേണ്ടത്?

ഈ രാജ്യത്ത് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാന്‍ ആത്മീയമായ ബോധോദയം ആവശ്യമാണോ എന്ന് ഒരു വ്യക്തി ചോദിക്കുന്നു. അതിലേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ അത്രയെക്കൊന്നും ആത്മീയമല്ലെന്ന് സദ്ഗുരു പറയുന്നു. ചോദ്യം; സദ്ഗുരു, ഈ ഹാളില്‍ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും... ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍