ആസ്‌ത്‌മ

03.1 – Allergy

അലര്‍ജിക്കുള്ള കാരണം എന്താണ്? യോഗയിലൂടെ പരിഹരിക്കാനാകുമോ?

അലര്‍ജി മൂലമുണ്ടാകുന്ന സൈനസിറ്റിസ്‌, റൈനിരറിസ്‌, ആസ്ത്മ മുതലായ അസുഖങ്ങള്‍ സര്‍വ്വസാധാരണമായിരിക്കുന്നു; പ്രത്യേകിച്ചും വ്യാവസായങ്ങളും ഫാക്‌ടറികളുമൊക്കെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നഗര പ്രദേശങ്ങളില്‍. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
yoga for health

ആരോഗ്യം നിലനിര്‍ത്തൂ… യോഗയിലൂടെ

യോഗയില്‍ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോള്‍, ശരീരമോ മനസ്സോ അല്ല കണക്കിലെടുക്കുന്നത്‌, ഊര്‍ജം എങ്ങനെയെന്നു മാത്രമാണ്‌ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്‌. നിങ്ങളുടെ ഊര്‍ജശരീരം ശരിയായ സന്തുലിതാവസ്ഥയിലും പൂര്‍ണമായ ഒഴുക്കിലുമാണെങ്കില്‍ ശരീരവും ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍