ആശയവിനിമയം

10 – How can I be more energetic

എങ്ങിനെ കൂടുതല്‍ ഊര്‍ജസ്വലനാകാന്‍ കഴിയും?

അമ്പേഷി : സദ്‌ഗുരു, എനിക്ക്‌ പലപ്പോഴും വിരസതയും മന്ദതയും അനുഭവപ്പെടുന്നു. എങ്ങിനെ കൂടുതല്‍ ഊര്‍ജസ്വലനാകാന്‍ കഴിയുമെന്നു പറയാമോ? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍