ആനന്ദതീര്‍ത്ഥന്‍

why only some people

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭാഗ്യവാന്മാരാണോ ഞങ്ങള്‍?

അന്വേഷി : ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുക എന്ന ഞങ്ങളുടെ അബോധമനസ്സിലെ അഭിലാഷമാണോ ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ അടുത്തേയ്ക്ക്‌ നയിച്ചത്‌? അബോധമനസ്സില്‍ എന്നും ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ തിരയുകയായിരുന്നോ? അതാണോ ഞങ്ങള്‍ ഇവിടെ എത്തിയത്‌? ഇതെങ്ങി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍