ആധ്യാത്മികം

07.2 - 7 chakras and their significance

സപ്‌തചക്രങ്ങളും അവയുടെ ആന്തരാര്‍ത്ഥവും

ചക്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സംസാരവിഷയം ഒരാധുനിക ശൈലിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച്‌ പാശ്ചാത്യനാടുകളില്‍. നിങ്ങളുടെ ചക്രങ്ങളെ- ചേരുംപടി ചേര്‍ത്തുതരികയും മറ്റും ചെയ്യുന്ന ചക്രവിന്യാസകേന്ദ്രങ്ങള്‍ (wheel alignment centers) ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍