ആധുനിക ശാസ്ത്രം

emptyness

ശൂന്യത… അത് ആനന്ദമാണ്.

ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിനനുസൃതമായി ഊര്ജിത്തെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ അതിനെ ഭൗതികോര്ജസമായി മാത്രം കാണുന്നു. നാം അതിനെ 'പ്രാണന്‍' എന്ന് വിളിക്കുന്നു, എന്നാല്‍ അതിനപ്പുറവും ഊര്ജമമുണ്ട്, അതാണു ശൂന്യത. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍